ሂወተይ አብ ኖርወይ

ተመክሮታት ኤደን ሰማዕን ብዛዕባ ናይ ኖርወይ ሕብረተሰብ ብትግርኛ አንብብን

ንስኻኸ እንታይ ክትገብር ትኽእል?

አብቲ ትነብረሉ ከባቢ ሓንቲ ማሕበር ረኺብካ ከም ወለንተኛ ተመዝገብ። ቋንቋ ክትማሃር፣ ናይ ሰባት መርበብ ክትረክብን ይሕግዘካ፣ ስራሕ ክትረክብ ድማ መፍትሕ ኢዩ። ወላውን ሓደ ሰብ ቋንቋ ዘይክእል ናብ frivillig.no ክኣቱ ይኽእል እዩ። እዚ ንምግባር ብቀጥታ ናብ ናይ ወለንታውያን ማሕበራት ናይ ኢንተርኔት አድራሻ ምኻድ ወይ ምእታውን ወይ ካኣ ንአብ መቀበሊ ስደተኛታት ዝርከብ ወኪል ምሕታት ይካኣል።

ስራሕ ምድላይ ቀሊል ነገር አይኮነን

ስራሕ ቅድሚ ምርካበይ 100 ናይ ስራሕ ጠለብ ሰዲደ ኔረ። ፈጺምካ ተስፈ አይትቁርጽ። ሓንሳብ ስራሕ ምስ ረኸብካ ተመክሮ ተጥሪ ኢኻ፣ እዚ ኸአ ካልእ ግዜ ስራሕ ክትደሊ ከለኻ ይሕግዘካ ከምኡ ውን ብዛዕባ ካልእ ስራሓት ክሕብሩኻ ዝኽእሉ ስፍሕ ዝበለ ናይ ሰባት መርበብ ክትፈጥር ትኽእል። ዝያዳ ሓበሬታ አብዛ መርበብ ሓበሬታ አንብብ።

አብ ኖርወይ መወከሲ ውሰድ

ዋሃብቲ ስራሕ ወይ ኣስራሕቲ ብዛዕባ አብ ሃገርካ ዝነበረካ ተመክሮታት ብዙሕ አይግደሱን እዮም፣ ዘያዳ ዘገድሶም ብዛዕባ አብ ኖርወይ ዘለካ ተመክሮ እዩ። ንዝሰራሓካዮ መወከስታ ክትወስድ ፈጺምካ አይትረስዕ፣ ንመጻኢ ክጠቅመካ ድማ ዓቅቦ። እቲ ዝበለጸ ንኖርወይን ባህሊ ኖርወይን ጹቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ሐደ መወከሲ ክህልወካ ኸሎ እዩ።

ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ

እቲ ዝበለጸ ግዜ ለውጢ ክትጅምር ሕጂ እዩ። እንታይ ክትገብር ከም ትደሊ ሕሰብ፣ እንታይ ዓይነት ሕልምታት ኣለካ። ካብ ሕጂ ጀሚርካ ስርሓሉ። ክትበጽሖም ዘይከኣሉ ነገራት አይትሕሰብ። ቋንቋ ክትመሃር ትኽእል ዶ ሕጂ? እወ፣ ትኽእል ኢኻ። እንተደአ ዘይከአል ትብል ቃል ተጠቂምካ፣ ናይ ትምህርትን ናይ ስራሕን ምዕባሌኻ ባዕልኻ ጠጠው ክተብሎ ኢኻ።

ልዕሊ ዕድመ ከለኹ በይነይ ናብ ኖርወይ መጺአ፣ 6 አዋርሕ አብ መቀበሊ ስደተኛታት ድማ ተጸቢየ

Trykk på CC i verktøylinja på filmen for å endre undertekst

ኤደን ካብ ኤርትራ

ቋንቋን ባህሊን ኖርወይ ክማሃር ከመይ ጌረ አበርቲዐ ከምዝጻዓርኩን ከምኡ ውን ወለንታዊ ስራሕ ከመይ ጌሩ አብ ኖርወይ ሓድሽ ሂዎት ክምስርት ከምዝሓገዘኒ ተዓዘብ

DIGITALE ERFARINGSMØTER

Følg med direkte på Youtube eller Facebook for samtaler fra personer med vellykkede integreringshistorier å formidle.

Neste senderekke er på TYRKISK og vil ta for seg erfaringene til personer godt integrert i arbeid eller utdanning, med fokus på hva andre kan lære av det de har oppnådd i det norske samfunnet.

Publisert Torsdag 26.08.21 kl. 14.00

Erfaringer med å være ny i Norge

Publisert Torsdag 02.09.21 kl. 14.00

Å bygge sosialt nettverk og å lære seg norsk

Publisert Torsdag 09.09.21 kl. 14.00

Veien mot arbeidsliv og utdanning

EnFASE LIVE STREAMING 

Lanseringsstream av enFASE 2020 – Her går prosjektleder Anders Stenersen gjennom prosjektet sammen med frivillige Badria. Denne lanseringen er kick-off for videre arbeid med relativt nye innvandre og andre på nett.

KOMMENDE STREAMING – Fra 14.00-14.45
  • 16. september – tyrkisk – Erfaringer med å være ny i Norge

  • 23. september – tyrkisk – Å bygge sosialt nettverk og å lære seg norsk

  • 30. september – tyrkisk – Veien mot arbeidsliv og utdanning

  • 14. oktober – dari – Erfaringer med å være ny i Norge

  • 21. oktober – dari – Å bygge sosialt nettverk og å lære seg norsk

ላይብረሪ ወይ ቤት ንባብ

አገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ስራሕ፣ ትምህርትን ናይ ኖርወይ ሕብረተሰብን ብትግርኛ

Dersom du ønsker å snakke om din situasjon med noen av våre frivillige erfaringskonsulenter på enFASE, eller ønsker veiledning ved Caritas ressurssenter, kan du fylle ut skjemaet under.

Vi vil besvare din henvendelse i løpet av kort tid. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, og vi vil ivareta ditt personvern i henhold til  Personopplysningsloven.

ይደውሉልን

Telefon: 404 28 450

Du kan ringe oss og snakke med frivillige i Caritas Norge med personlige erfaringer fra integrering i det norske samfunnet.